Regulamin ŚDS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Braun Franciszek   
czwartek, 20 maja 2010 11:03

R E G U L A M I N
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych intelektualnie w Sianowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.


1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do osób, którym przyznano pobyt w środowiskowym domu samopomocy.
2. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
a) MGOPS – należy przez to rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie;
b) Środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu zapewniającą wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, działającą na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
c) Uczestniku środowiskowego domu samopomocy – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano pobyt w środowiskowym domu samopomocy;

d) Pobycie w środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć:
- korzystanie z wyżywienia;
- korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowiskowym domu samopomocy;
e) wyżywieniu – należy przez to rozumieć posiłki zabezpieczane dla uczestników w środowiskowym domu samopomocy (śniadanie i obiad lub tylko obiad)
f) usługach opiekuńczych świadczonych w środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i są uczestnikami środowiskowego domu samopomocy;
g) koszcie pobytu – należy przez to rozumieć:
- koszty wyżywienia;
- koszty korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w środowiskowym domu samopomocy;
h) usługach opiekuńczych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej – należy przez to rozumieć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom nie będącym uczestnikami środowiskowego domu samopomocy, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
i) dochodzie osoby samotnie gospodarującej – należy przez to rozumieć miesięczny dochód osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,
j) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć miesięczny dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
k) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kwotę określoną w ustawie o pomocy społecznej, która stanowi podstawę do naliczenia odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy.

§ 2.


1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie zwany dalej „ŚDS” jest komórką organizacyjną MGOPS, równorzędną działom określonych w Regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
2. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Koordynator będący zobowiązany, a w szczególności do:
a) organizowania pracy środowiskowego domu samopomocy w sposób zapewniający jego prawidłowe funkcjonowanie,
b) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań środowiskowego domu samopomocy,
c) kształtowanie właściwego stosunku pracowników do uczestników,
d) zagwarantowania uczestnikom respektowania ich praw osobistych,
e) otaczania uczestników troskliwą opieką, w każdym okresie pobytu, ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu pobytu w środowiskowym domu samopomocy,
f) utrzymywania kontaktów z rodziną uczestników,
g) udzielania pomocy uczestnikom środowiskowego domu samopomocy w załatwianiu ich ważnych spraw osobistych,

3. ŚDS obejmuje opieką osoby będące mieszkańcami gminy i miasta Sianów,
4. ŚDS może objąć opieką osoby z gmin ościennych w przypadku kiedy są wolne miejsca i zostanie zawarte porozumienie między Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby z innych gmin dowożone są na koszt własny lub gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
5. ŚDS jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
6. Przy ŚDS działa powołana zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Komisja Kwalifikacyjna, której zadaniem jest opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia do ŚDS osób ubiegających się o pobyt oraz określenie zakresu i form pracy z tą osobą . Komisja wypełnia kartę kwalifikacyjną do ŚDS na podstawie informacji (wywiadu środowiskowego).

§ 3.

 
1. ŚDS przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie następujące przesłanki:
a) występują u nich zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, upośledzenia umysłowe w różnym stopniu, wykazują inne zakłócenia czynności psychicznych
b) ukończyły 18 rok życia – a nie ukończyła 66 roku życia
c) mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

2. Do ŚDS nie są przyjmowane osoby agresywne, zagrażające sobie lub otoczeniu,
3. Osoby przebywające w ŚDS wyłaniają spośród siebie samorząd w drodze głosowania

§ 4.


1. ŚDS dysponuje 25 miejscami i zapewnia:
a) rehabilitację społeczną,
b) terapię zajęciową,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) zajęcia rekreacyjno – sportowo - kulturalne

§ 5.


1. Z podaniem o przyjęcie do ŚDS występuje osoba zainteresowana lub jej opiekun
2. Komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia do ŚDS stanowią:
a) podanie o przyznanie pobytu w ŚDS,
b) wywiad środowiskowy,
c) skierowanie od lekarza psychiatry stwierdzającego potrzeby uczestnictwa w zajęciach ze względów zdrowotnych, psychologa lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami do pobytu w ośrodku wsparcia.
d) orzeczenie o niepełnosprawności

Rozdział II
Organizacja i zasady działania ŚDS

§ 6.


1. Decyzję na pobyt w ŚDS wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2.
2. Z uwagi na występujące u większości klientów trudności z adaptacją społeczną lub specyfikę ich schorzenia, dopuszcza się możliwość pobytu w ŚDS bez decyzji przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W tym okresie podopieczny może uczestniczyć w zajęciach, na prawach skierowanego decyzją, po uprzednim zaewidencjonowaniu go w rejestrze osób ubiegających się o przyjęcie do ŚDS.
3. Decyzję na pobyt w ŚDS uchyla się, jeżeli:
a) ustały okoliczności uzasadniające korzystanie ze świadczeń ŚDS,
b) osoba zainteresowana rezygnuje z pobytu w ŚDS,
c) stan zdrowia osoby wymaga innego rodzaju opieki zdrowotnej lub społecznej i opieka ta została jej zapewniona,
d) osoba swoim zachowaniem zakłóca spokój i uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie ŚDS, a w szczególności narusza obowiązki i postanowienia, o których mowa w § 9 i § 10 Regulaminu.

§ 7.

 
1. ŚDS prowadzi dokumentację pracy z podopiecznymi, którą stanowią:
a) plan pracy z podopiecznym na czas trwania decyzji na pobyt w ŚDS ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem ŚDS po otrzymaniu przez niego decyzji. W przypadku osób, które po raz pierwszy korzystają z pobytu w ŚDS, plan pracy jest sporządzany po upływie 1 miesiąca pobytu w ŚDS. Plan pracy szczegółowo określa rodzaj zadań do pracy z uczestnikiem wynikających z jego potrzeb, a zgodnych z programem rehabilitacyjno- wspierającym realizowanym w ŚDS w zakresie:

- treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej ( terapia kulinarna, trening higieniczny, trening budżetowy, trening techniczny i umiejętności praktycznych, itp.),
- treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia,
- treningu umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, motywowanie do planowania i efektywnego wykorzystania swojego czasu wolnego, itp.),

b) arkusz diagnostyczno – terapeutyczny domownika ŚDS,
c) obserwacja psychiatryczna – dokument określający stan psychiczny, funkcjonowanie podopiecznego sporządzony przez lekarza psychiatrę.
d) prowadzenie list obecności

§ 8.

 
1. Osoby, które korzystały z pobytu w ŚDS (a przerwa w zajęciach w ŚDS nietrwała dłużej niż rok), gdzie poprzez rehabilitację wspierającą nabyły umiejętności potrzebne człowiekowi do samorozwoju, samorealizacji, radzenia sobie ze stresem, zwiększenia samokontroli nad zdrowiem psychicznym i mogą w miarę samodzielnie funkcjonować, a mają potrzebę przebywania w ŚDS nie dużej jak kilkanaście godzin tygodniowo celem podtrzymywania kontaktów interpersonalnych mogą zostać „Sympatykiem Domu”, na podstawie skierowania kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Osoby, które otrzymały skierowanie nadające status sympatyka mają prawo, po uzgodnieniu z personelem ŚDS:

a) przebywać w ośrodku 2-3 godziny dziennie,
b) brać udział w wybranych przez siebie zajęciach,
c) czynnie uczestniczyć w życiu kulturalno – sportowo - rekreacyjnym placówki (imprezy okolicznościowe, turnieje sportowo-rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, etc.).

3. W codziennych zajęciach może uczestniczyć do 10 sympatyków.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki podopiecznych ŚDS

§ 9.

 
1. Podopieczny ŚDS ma prawo do:
a) poszanowania jego godności i prywatności,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej jego osoby,
c) nie dyskryminującego traktowania,
d) wyrażania opinii,
e) składania skarg i wniosków,
f) rezygnacji z pobytu w ŚDS,
g) posiadania na terenie ŚDS rzeczy osobistych, z wyjątkiem przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób lub zakłócać spokój,
h) odmowy uczestnictwa w zajęciach w uzasadnionych przypadkach ( np. ze względu na niedyspozycję zdrowotną uniemożliwiającą wykonanie zadań, szczególne zdarzenia losowe, w których okoliczności zakłócają funkcjonowanie osoby),
i) korzystania ze sprzętu znajdującego się w ŚDS, z tym że korzystanie ze sprzętu specjalistycznego musi odbywać się pod nadzorem personelu.

§ 10.


1. Do obowiązków podopiecznego ŚDS należy :
a) poszanowanie praw i wolności innych osób,
b) poszanowanie mienia ŚDS,
c) utrzymywanie higieny osobistej,
d) zachowywanie się w sposób nie stwarzający zagrożenia, lub zakłócania spokoju w ŚDS,
e) przestrzeganie przepisów BHP, przeciw pożarowych i sanitarnych,
f) każdorazowe zgłaszanie personelowi faktu wyjścia z ŚDS lub chęci oddalenia się od grupy podczas pobytu poza ośrodkiem,
g) przestrzeganie uwag i wskazówek personelu,
h) systematyczne przebywanie w ośrodku oraz czynne uczestnictwo w zajęciach,
i) punktualne przychodzenie do ośrodka (najpóźniej do godz. 9:00) oraz obowiązkowe zgłaszanie personelowi faktu późniejszego przybycia,
j) zgłoszenie każdorazowo koordynatorowi albo osobie zastępującej faktu nieobecności,
k) nie zgłoszenie przyczyny nieobecności będzie traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwioną (w przypadku 5 dni nieusprawiedliwionej nieobecności koordynator w ŚDS może wystąpić z wnioskiem do kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wstrzymanie pomocy w formie pobytu w ŚDS).

§ 11.


W ŚDS zabronione jest spożywanie alkoholu oraz przebywanie będąc pod wpływem alkoholu oraz obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 28 maja 2010 06:41