Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Program „Mieszkanie na start” to forma pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. O dopłaty do czynszu mogą starać się najemcy mieszkań położonych w Sianowie przy ulicy Osadników Ziemi Sianowskiej. Maksymalny okres pomocy w ramach dopłat to 15 lat.

Z dopłaty skorzystasz, jeżeli:

– Jesteś osobą fizyczną.

– posiadasz obywatelstwo polskie i mieszkasz na terytorium Polski lub jesteś cudzoziemcem spełniającym dodatkowe kryteria, m. in. posiadasz:

 • prawo pobytu/stałego pobytu w Polsce
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
 • zawarłeś umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start
 • mieszkasz  w lokalu objętym dopłatą
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • nie przysługuje ci w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli twój udział – w przypadku zniesienia współwłasności – obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
 • rozwiązałeś lub zobowiązałeś się do rozwiązania umowy najmu:
 • lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • zrzekłeś się lub zobowiązałeś się do zrzeczenia się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli przysługuje ci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • spełniasz kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe

Prawo do dopłat do czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS;
 • dla gospodarstw wieloosobowych – dochód zwiększa się o 40% na każdą kolejną osobę
liczba osób w gospodarstwie domowym maksymalny dochód
1 osoba   6 346,15 zł
2 osoby   8 884,61 zł
3 osoby 11 423,07 zł
4 osoby 13 961,53 zł
5 osób 16 499,99 zł
6 osób 19 038,45 zł

Od 9.02.2023r przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi 6346,15 zł.  Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) Sposób liczenia dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o dopłatę.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok, po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Obecnie „rokiem bazowym”, za który uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego jest rok 2022.

Uwaga!

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego:

1) uwzględnia się:

 • dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego w roku bazowym podzielony przez liczbę miesięcy, w którym był uzyskiwany;
 • dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego po roku bazowym – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

– o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty;

2) nie uwzględnia się dochodu utraconego przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego przed dniem złożenia wniosku o dopłaty.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopłaty do czynszu,
 • kopia umowy: najmu, podnajmu, zobowiązującej do zawarcia umowy najmu – jeżeli umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy,
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,
 • oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu,
 • zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu;
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy.
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu poszczególnych osób w gospodarstwie domowym, w tym dochodu utraconego i uzyskanego.

Prosimy, abyś pamiętał, że:

 • pracownik ośrodka może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa wynosi 10 zł – zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Opłatę skarbową należną Gminie Sianów należy wpłacać:

na konto Urzędu Miasta i Gminy Sianów w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Sianowie  nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010

W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul……..lokal nr….

Dodatkowe informacje:

1. W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków.

Złożenie takiego wniosku traktowane jest na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu małżonka do złożenia wniosku.

To samo dotyczy innych przypadków, w których jest więcej niż jeden najemca mieszkania.

2. Sposób wyliczenia wysokości dopłaty:

(powierzchnia normatywna mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2, obowiązujący w dniu złożenia wniosku x współczynnik 1,8%) : 12

Powierzchnia normatywna mieszkania wynosi 20 m2 dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Powierzchnia ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

3. Dopłaty do czynszu wypłaca się w okresach miesięcznych na rachunek inwestora.

4. W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca ma obowiązek złożyć oświadczenia o:

 • liczbie  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
 • wysokości dochodów tego gospodarstwa z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób oraz informacją o dochodach uzyskanych lub utraconych – w roku następującym po roku bazowym.

Jeżeli najemca, pomimo pisemnego wezwania, nie złoży takiego oświadczenia –  wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

5. Dopłaty do czynszu przysługują, jeżeli najemca w okresie stosowania dopłat nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem całości lub w części prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. W okresie uzyskiwania dopłat najemca:

 •  nie może podnajmować mieszkania lub jego części.
 •  ma obowiązek poinformować nas w formie pisemnej o dokonaniu czynności prawnej skutkującej niespełnianiem przez niego lub inną osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego warunków, o których mowa w pkt. 5 i 6  – w terminie 30 dni od dnia dokonania tej czynności. W przypadku niepoinformowania nas w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany będzie do zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

Realizator wsparcia: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie (Dział Świadczeń) Sianów ul. Słowackiego 3a. Informacja  telefoniczna: 94 30 670 38; 94 30 670 43; 94 30 670 44; e-mail: www.mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS