Deklaracja dostępności

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-28
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:.
• Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików Word, Excel, PDF nie są w całości dostępne cyfrowo i zostały opublikowane przed dniem 23 września 2019.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Niezłe projekty Mateusz Dębowski.

Skróty klawiaturowe i ułatwienie dostępności

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast, współczynnik kontrastu elementów na stronie spełnia wymagania normy AA i jest równy co najmniej 4,5:1;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• strona posiada skiplinki do menu i zawartości podstron;
• można poruszać się po stronie za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych;
• hiperłącza są focusowane;
• zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne;
• zachowana jest hierarchia nagłówków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gierowski, email: mgops@sianow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 318 55 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów.
Siedziby ośrodka zlokalizowane są pod adresem: ul. Słowackiego 3a w Sianowie oraz ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie.
Siedziba Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowana przy ul. Słowackiego 3a dzieli się na 3 strefy w tym samym budynku. Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 od ulicy Słowackiego oraz 1 od ulicy Kopernika.
Do Strefy A i B prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, który znajduje się przy schodach prowadzących do wejścia A.
Budynek jest wyposażony w windę. Wejście do windy znajduje się pomiędzy wyjściem A i B – przy wejściu do Przychodni Zdrowia.
Strefa C znajduje się na parterze budynku od strony ul. Kopernika. Do strefy C prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
W strefie A zlokalizowane są min.: Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny, Dział Usług i Świadczeń Długoterminowych, Dział Księgowości i Kadr. Można tutaj załatwić sprawy związane z uzyskaniem pomocy z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz sprawy kadrowe. W strefie A znajduje się również gabinet Kierownika MGOPS oraz sekretariat.
W strefie B zlokalizowany są: Dział Świadczeń oraz Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych. Można tutaj załatwić sprawy dotyczące świadczeń z zakresu m.in. z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, z rządowego programu ,,Dobry start” i Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
W strefie C znajduje się pracownia socjalna przeznaczona dla zespołu pracy socjalnej wchodzącego w skład Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, przy wejściu głównym od strony ul. Słowackiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanej przy ul. Armii Polskiej 33 znajduje się Dział Wsparcia Seniora, w ramach którego działa Dzienny Dom Senior+ i Klub Senior+, oraz Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej, w ramach którego działa Sianowski Klub Integracji Społecznej.
Dzienny Dom Senior+ znajduje się na parterze budynku głównego przy ul. Armii Polskiej 33. Na piętrze budynku głównego znajduje się Klub Senior+.
Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne : 1 od strony ul. Armii Polskiej, 2 od strony parku – wewnętrzny dziedziniec. Wejścia znajdują się na parterze, prowadzą do nich schody oraz podjazd dla wózków – wejście od strony dziedzińca.
Budynek nie posiada windy. W budynku znajdują się: schodołaz oraz pochylnie dla wózków inwalidzkich.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, przy wejściu głównym od strony ul. Armii Polskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku pomocniczym zlokalizowanym pod tym samym adresem działa Sianowski Klub integracji Społecznej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy jednostki po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Deklaracje sporządzono w oparciu o wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji
https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html