Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  • brak środków do życia w związku z nagłą utratą pracy przez rodziców lub opiekunów;
  • długotrwała choroba ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna;
  • śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego z uczniem;
  • kradzież na szkodę ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych;
  • klęska żywiołowa (pożar, zalanie lub inny żywioł), ze szkodą dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów;
  • utrata mienia: podręczników, wyposażenia szkolnego, sprzętu sportowego itp.;
  • inna szczególna okoliczność;

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wniosek o zasiłek szkolny można składać do Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Szczegółowy zakres udzielania świadczeń określa „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Sianów”, który stanowi załącznik do Uchwały NR XLII/292/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sianów.

Tekst: zespół MGOPS