Dodatek osłonowy ma za zadanie zrekompensować osobom najuboższym skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie przyznawany za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. Nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe:

– w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, przy wypłacie świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W 2024 r. dodatek osłonowy został obliczony w/g następującego wzoru:

(wartość dodatku osłonowego z 2022 r. + kwota waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %) i całość dzieli się przez 2.

Dodatek na 2024 r. wynosi 50% dodatku osłonowego z 2022 r., ponieważ przysługuje tylko za okres 1 stycznia 2024r. – 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy po zastosowaniu powyższego wzoru będzie wynosił:

– 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,

– 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,

– 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługuje on osobom opalającym domy węglem i będzie wynosił:

– 286 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

– 429 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego,

– 607,75 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego,

– 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób.

Wnioski można składać w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

– w formie papierowej (po opublikowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska wzoru wniosku) w Dziale Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00 , w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 94 30 670 38; 94 30 670 43; 94 30 670 44.