Jednym z ważnych aktów prawa dotyczących relacji wewnątrzrodzinnych są testamenty i inne  akty darowizn. O wszystkich przepisach regulujących sprawy związane z dziedziczeniem i darowaniem majątku można było dowiedzieć się na szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.  Prawnik prowadzący spotkanie udzielała informacji o aktualnie obowiązujących przepisach, które często nie są zrozumiałe i oczywiste z punku widzenia zarówno darczyńcy i obdarowanego. Obowiązki stron wynikające z wypełnienia woli testamentu, zawiłość w sprawach spadkowych i świadomość odpowiedzialności to temat, który wymaga wciąż propagowania.

Tekst: Robert Suszczak kierownik projektu

Foto: Katarzyna Mackiw