W dniu 01.04.2019 r. Komisja Egzaminacyjna w składzie: Elżbieta Ałtyn – Zastępca Kierownika MGOPS, Katarzyna Wiorek – Główna Księgowa MGOPS, Marlena Działak – starszy inspektor ds. kadr i płac przeprowadziła egzamin o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.). Do egzaminu przystąpiły Pani Marta Łukawska i Pani Marlena Krzanowska – Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Pani Aleksandra Maziarz – Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej. Egzamin miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracy w zakresie odpowiadającym wymaganiom na zajmowanych stanowiskach pracy. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym i oceną bardzo dobrą.

Tekst:

Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika

Foto:

Robert Suszczak