Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Został utworzony w celu :

 • pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej,

 • pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielanej przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

 • działalności podejmowanejna rzecz wsparcia i rozwoju systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej,
  a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości:

 • organizowana jest pomoc prawną

 • zapewniana jest wsparcie psychologiczne

 • zapewniane jest wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego

 • możliwe jest wesparcie materialnie

 • pokrywane są koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową

 • możliwa jest pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów  z zobowiązaniami czynszowymi

Wsparcie udzielanej jest w ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Więcej informacji na stronie internetowej www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl oraz pod numerem telefonu Linii Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900