21 września 2023r Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów powołał Zarządzeniem nr 137/2023 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, żandarmerii oraz organizacji pozarządowych.
Zespół będzie realizował zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.z 2021r.poz.1249 z póź.zm.). Interdyscyplinarność zespołu, to przede wszystkim możliwość skutecznego i szybkiego reagowania na wciąż niebezpieczne zjawisko jakim jest przemoc.
Więcej informacji o działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „przemoc”.

Tekst: zespół MGOPS