Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło ostateczną wersję wniosku złożonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sianowie w konkursie ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowoczesnych form organizacyjnych w naszej jednostce. Główna zmiana dotyczy rozdzielenia usług świadczonych przez Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny, poprzez stworzenie zespołu służb socjalnych ds. świadczeń i usług oraz zespołu środowiskowej pracy socjalnej. Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu możliwe będzie przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – adaptacyjnych w MGOPS. Realizatorzy zakładają, że prace te nie będą miały większego wpływu na funkcjonowanie jednostki, co oznacza, że nie przewiduje się przerw lub wyłączenia z obsługi klientów ośrodka.

Tekst i foto: Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS