25.02.2020 r. Warszawie w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych ,,Co nas łączy co nas różni” w którym uczestniczyli pracownicy ŚDS i MGOPS w Sianowie. Podczas sesji panelowych w podstawowych obszarach świadczenia usług społecznych tj. poradnictwo i doradztwo, opieka i wychowanie, praca socjalna, praca środowiskowa i terapia. Dyskutowano jakie korzyści możemy osiągnąć z podjęcia działań integracyjnych? jakie konkretne działania integracyjne prorozwojowe warto podjąć?

W części plenarnej Kongresu w ramach pierwszego panelu moderatorzy grup tematycznych przedstawili dorobek prac grupowych. Następnie miało miejsce wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Zwrócili oni uwagę, że ważne jest profesjonalne wsparcie w ramach zintegrowanego systemu, które jest możliwe dzięki Centrom Usług Społecznych. Wydarzenie zakończyła druga dyskusja panelowa o możliwościach i kierunkach integracji profesji i zawodów pomocowych.
Konkluzją jest „ to co nas łączy to CZŁOWIEK i praca na jego rzecz”. Gminę Sianów reprezentowali: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS, Regina Banasiak z-ca kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, Katarzyna Gawienowska koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS, Szymon Szerszeniewicz starszy pracownik socjalny MGOPS.

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: MRPiPS