W związku z przystąpieniem do projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach osi priorytetowej II. od 1 marca 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża zmiany organizacyjne w jednostce. I tak zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną (zobacz TUTAJ) główne zmiany dotyczą Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny. Zgodnie z harmonogramem projektu pracownicy MGOPS zostaną wyposażeni w nowe narzędzia pracy socjalnej. 21 marca 2019r. o tych zmianach i korzyściach płynących z reorganizacji pracownicy MGOPS uzyskali rzetelną informację od Pana Cezarego Miżejewskiego – Członka Rady Pożytku Publicznego, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitetu Monitorującego RPO Mazowsze, Prezesa Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych „Wrzos” i Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Tekst:

Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS

Foto:

Robert Suszczak specjalista ds. projektów