20 lutego w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030. Wśród zaproszonych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego znalazł się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Główne kierunki aktualizacji Programu to odchodzenie od instytucjonalnych form opiekuńczych i usługowych, na rzecz świadczeń realizowanych w środowisku lokalnym.

Tekst: E.Ałtyn

Foto: E.Ałtyn, MRPiPS