Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór uzupełniający do Klubu Integracji Społecznej.
Warunkiem zgłoszenia kandydatury jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i złożenie go w terminie do 25.02.2022 w MGOPS w Sianowie, ul. Słowackiego 3a w godzinach pracy urzędu lub mailowo na adres mgops@sianow.pl. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie www.mgops.sianow.pl w zakładce „Do pobrania”.
Klub Integracji Społecznej (KIS) powstał po to, aby wspierać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zainteresowane aktywizacją społeczną i zawodową. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Zgłoszenia zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem kryteriów dostępu obejmujących udział min. 65% kobiet, min. 10% osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pierwszeństwo w projekcie mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będące klientami pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej.

Zadanie dofinansowano ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Robert Suszczak