Opis

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Cele

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Adresaci

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Sianów.

Opieka wytchnieniowa może być świadczona na rzecz dzieci całkowicie niesamodzielnych, czy też osób nisko funkcjonujących, które wymagają wielopłaszczyznowego wsparcia, w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu ruchu, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

W celu oceny stanu ww. dzieci lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (zał. nr 6 Programu).

Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do takiego pacjenta – członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem – 10 osób

Przewidywana łączna liczba godzin usług opieki wytchnieniowej – 1120 godz

Miejsce świadczenia usług

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zasady przyznawania usług

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną.

W roku 2019 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną. Limit jest sumą wsparcia dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad 1 dzieckiem /osobą niepełnosprawną.

Finansowanie

Za usługi świadczone w ramach ustalonego limitu 240 godzin nie pobierane są opłaty.

Zadanie finansowane jest w:

  • 20% ze środków Gminy Sianów
  • 80% ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Po wykorzystaniu limitów członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), może nadal korzystać z ww. form usług przez okres kolejnych 240 godzin, za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi.