Gmina Sianów realizuje część zadań pomocowych adresowanych do osób, które z powodu wojny musiały opuścić swoją Ojczyznę Ukrainę. Wsparcie wynikające z ustawy o pomocy społecznej (art. 5 ustawy o.p.s. w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c oraz 186 ust.1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach) skierowane jest przede wszystkim do cudzoziemców, którzy:
posiadają status uchodźcy lub status ochrony uzupełniającej;
Uchodźcy, którzy przybyli na teren Gminy Sianów mogą uzyskać najważniejsze informacje oraz wsparcie przewidziane przepisami prawa, w tym: prawo do świadczeń finansowych, pomoc rzeczową i doradztwo specjalistyczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a. Koordynatorem pomocy społecznej dla Uchodźców z terenu Ukrainy jest główny specjalista pracy socjalnej – Beata Kowal e-m: b.kowal@mgops.sianow.pl tel. (94) 30-670-32 Dodatkowo dyżur telefoniczny (94) 30-670-51 pełni konsultant/edukator Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej – Alicja Andrzejczyk. W sprawie świadczeń rodzinnych informacji udziela starszy inspektor Maria Ozimek-Muż tel. (94) 30-670-38. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; tel. 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS


Гміна Сянув виконує деякі завдання допомоги людям, які через війну змушені були залишити свою Батьківщину – Україну. Підтримка, відповідно до Закону про соціальну допомогу (стаття 5 Закону про соціальну допомогу у зв’язку зі статтею 159 параграф 1 пкт 1 та 186 параграф 1 пкт 3 Закону про іноземців), спрямована переважно на іноземців, які:

мають статус біженця або статус додаткового захисту.

Біженці, які прибули до Гміни Сянув, можуть отримати найважливішу інформацію та підтримку, передбачену законодавством, зокрема: право на матеріальні виплати, матеріальну допомогу та консультації спеціалістів у Центрi соціальної допомоги і соціального забезпечення за адресою: м. Сянув, вул. Słowackiego 3a. Координатором соціальної допомоги біженцям з України
є головний спеціаліст із соціальної допомоги Беата Ковал:
b.kowal@mgops.sianow.pl номер телефону (94) 30-670-32. Додатково контактний номер телефону (94) 30-670- 51 консультант та вихователь Аліція Анджейчик вSianowski Klub Integracji Społecznej”. Інформацію про сімейні пільги надає старший інспектор Марія Озімек-Муж, номер телефону (94) 30-670-38.

Центр соціальної допомоги і соціального забезпечення у м. Сянів (МГОПС) працює:

понеділок – середа: 7:00 ˗ 15:00, четвер 7:00 – 16:00, п’ятниця 7:00 – 14:00.

контактний номер телефону: (94) 31˗855˗12

e-mail: ukraina@sianow.pl або mgops@sianow.pl

МИ У ВАШОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ!

Текст: Ельжбета Алтин, голова MGOPS