Dzieciak2023-12-12T12:32:06+02:00

Dzieciak

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Aktualności

Nazwa projektu

Dzieciak

Numer i nazwa Działania

RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Data rozpoczęcia realizacji projektu

01-01-2021

Data zakończenia realizacji projektu

30-11-2023

Wnioskodawca

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, www.sianow.pl

Realizator

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, www.mgops.sianow.pl

Budżet

Wartość projektu: 2 337 950,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 103 350,00 PLN
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Opis projektu

W ramach projektu zostaną utworzone 4 placówki wsparcia dziennego. Placówki będą funkcjonowały w formie pracy podwórkowej w miejscowościach Sianów, Węgorzewo Koszalińskie, Skibno i Karnieszewice. Po przeprowadzonym remoncie dwie placówki (Sianów i Węgorzewo Koszalińskie) przekształcone zostaną w placówki prowadzone w formie stacjonarnej.
Celem funkcjonowania placówek jest:
• zapewnienie opieki i wychowania,
• pomoc w nauce,
• organizację czasu wolnego,
• zabawę i zajęcia sportowe,
• rozwój zainteresowań.
W ramach projektu przewidziane są dodatkowe zajęcia wyjazdowe (edukacyjno-poznawcze) pozwalające zapewnić kompleksowość działań w zakresie kompetencji społecznych, obywatelski i ekspresji kulturalnej.
Projekt zakłada także wsparcie rodzin w prawidłowym pełnieniu funkcji poprzez zaangażowanie 2 asystentów rodziny oraz organizację poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog, doradca zawodowy).

Działania

 1. Utworzenie i wyposażenie placówek

Zadanie będzie polegało na utworzeniu 4 placówek wsparcia dziennego. Najpierw przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i przeprowadzone odpowiednie postępowanie wyłaniające wykonawcę usług remontowych przystosowujących budynki i pomieszczenia do wymagań zgodnych z rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015r. (poz. 1630).

Nowo utworzone placówki zostaną wyposażone w meble oraz niezbędny sprzęt.

Łącznie wykonanie usług remontowych i wyposażenie placówek zajmie ok 8 miesięcy. W tym czasie zajęcia będą prowadzone w dostępnych innych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu.

Realizatorem zadania w zakresie inwestycji będzie Gmina Sianów.

 1. Bieżące funkcjonowanie placówek

Każdy ośrodek wsparcia dziennego będzie placówką zapewniającą zarówno opiekę jak i wsparcie dziecku, które tego wymaga. Przedmiotem działania placówek będzie:

 • tworzenie dzieciom warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • pomoc w sytuacji kryzysu szkolnego, rówieśniczego, rodzinnego i osobistego,
 • pomoc w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, zagrożenia demoralizacją lub uzależnieniem,
 • kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,
 • pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych,
 • uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, zachowań obywatelskich,
 • organizowanie czasu wolnego poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • uczenie samodzielności i dokonywania właściwych wyborów w codziennym życiu.

Placówki będą funkcjonowały w oparciu o odrębne regulaminy. Nad prawidłowością realizowanych zajęć będzie czuwał kierownik. Zadanie będzie realizowane przez MGOPS w Sianowie przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury

 1. Uzupełniające formy wsparcia

W celu uatrakcyjnienie zajęć placówki prowadzone będą zadania uzupełniające w formie warsztatów. W ramach zadań realizowane będą warsztaty: kulinarne, muzyczne, komputerowe, sportowe, itp. Na zajęcia zostaną zapewnione odpowiednie materiały warsztatowe. Pogrupowanie działań pozwala na opracowanie w wdrażanie indywidualnych planów wspierania dziecka w zależności od stwierdzonych deficytów, potrzeb i możliwości organizacyjnych.

Wszystkie działania zaproponowane w ramach projektu będą skierowane zarówno na profilaktykę jak i rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi (uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków, substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne).

Raz na kwartał organizowane będą jednodniowe wyjazdy edukacyjne np. na basen, do kina, teatru,  parku krajobrazowego, itp. zgodnie z przygotowanym przez kadrę placówki planem wyjazdu.

Placówki będą realizowały rozwój kompetencji kluczowych wykazanych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w zakresach:

 • rozumienia i tworzenia informacji,
 • wielojęzyczności,
 • kompetencji cyfrowych,
 • świadomości i ekspresji kulturalnej,
 • matematycznych oraz
 • kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
 1. Zespół poradnictwa specjalistycznego

Głównym celem działań profilaktycznych będzie: zmniejszenie/wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów związanych z wczesną inicjacją alkoholową, nikotynową, narkotykową czy behawioralną poprzez organizację czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań niepożądanych, wzmocnienie czynników wspierających prawidłowy rozwój dziecka i jego opiekunów dzięki wsparciu w obszarach powstałych deficytów oraz pomocy specjalistycznej (psycholog, pedagog, prawnik, doradca zawodowy).

 1. Wsparcie rodzin

W ramach zadania realizowana będzie praca asystentów rodziny.

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej (Dz.U 2019 poz.1111).

Uczestnicy

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Gminy Sianów. Działania zawarte w projekcie nakierowane będą na wsparcie rodzin i dzieci wywodzące się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym spełniające definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu będą zarówno dorośli (ok. 30 osób) jak i nieletni (dzieci w wieku 7 -18 lat) – ok. 60 osób.

W imieniu nieletnich dokumenty rekrutacyjne będą podpisywali rodzice lub opiekunowie prawni. Zajęcia będą prowadzone w grupach w których głównym kryterium podziału będzie kryterium wiekowe. W uzasadnionych przypadkach grupy będą tworzone wg zainteresowań uczestników zajęć.

Korzystanie z działań zaproponowanych w ramach zajęć w placówce będzie dobrowolne i nieodpłatne. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach placówki wsparcia dziennego będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Przesłankami uzasadniającymi korzystanie z zajęć będą: problemy opiekuńczo – wychowawcze, niewydolność rodzicielska, deficyty w wypełnianiu obowiązków szkolnych (problemy z nauką).

Budynki, w którym świadczone będą usługi społeczne zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przejdź do góry