Gotowi na zmiany2022-01-20T12:45:12+02:00

Gotowi na zmiany

Aktualności

Szczegółowy harmonogram działań w projekcie

Lp. Rodzaj  działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy Liczba uczestników
1 Reorganizacja struktury ośrodka 15.03.2019 nie dotyczy Sianów 19
2 Konsultacje 21.03.2019 14:00-17:00 Sianów Cezary Miżejewski 19
3 Szkolenie pn. „Współpraca Asystenta Rodziny z Pracownikiem Socjalnym – podział zadań, wyzwania i dylematy zawodowe” 15.05.2019 09:00 – 15:00 Koszalin Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” Artur Cienkosz, Kraków 2
4 Wizyta studyjna Klucze,Wieliczka 12-14.06.2019 nie dotyczy Klucze,

Wieliczka

15
5 Wizyta studyjna 17-20.09.2019 nie dotyczy 15
6 Szkolenie pn. „Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń” 30.09.2019 09:00 – 15:00 Sianów Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. 15
7 Szkolenie pn.”Bezpieczeństwo i samoobrona w pracy pracownika socjalnego 09.09.2019 12:00-15:00 Sianów, ul. Armii Polskiej 33 prowadzący: Beata Bielska 10
8 Superwizje grupowe 12-13.12.2019 8:00-14:00 Sianów, ul. Armii Polskiej 33 wykonawca: Danuta Polczyk 10
9 Szkolenie pn.”Obsługa trudnego i agresywnego klienta pomocy społecznej 09.10.2019 09:00 – 15:00 Sianów, ul. Armii Polskiej 33 Warszawska Grupa Doradców PR 15
10 Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 25.09.2019 10:00-15:00 Sianów, ul. Armii Polskiej 33 15
11 Szkolenie z zakresu autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku ośrodka 22-23.11.2019 15
12 konsultacje ze specjalistami X – XII 2019 według potrzeb 5 godz/m-c Sianów, ul. Słowackiego 3a
13 remont pomieszczeń XI-XII 2019 r. Sianów, ul. Słowackiego 3a

2020

Lp. Rodzaj  działania Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy Liczba uczestników
1 Konsultacje specjalistyczne w zakresie standardów i modeli funkcjonowania OPS-ów III 30 h Konsultacje zdalne Cezary Miżejewski 2
2 Zakupy: mebli do pracowni, laptopów, centrali telefonicznej IV-V
3 Konsultacje specjalistyczne w zakresie standardów i modeli funkcjonowania OPS-ów IV 30 h Konsultacje zdalne Cezary Miżejewski 2
4 Zakup i montaż gabloty i tablic informacyjnych VI VI
5 Konsultacje ze specjalistami I -VIII według potrzeb 5 godz/m-c Sianów, ul. Słowackiego 3a Psycholog: Ewa Troć
Prawnik: Ewa Chmielowicz
19
6 Superwizja grupowa 31 VIII
1 IX
3 IX
7:00-11:00
7:00-11:00
7:00-11:00
Sianów, ul. Słowackiego 3a Wykonawca: Danuta Polczyk 8
7 Superwizja indywidualna 31 VIII
1 IX
2 IX
3 IX
4 IX
7 IX
8 IX
11:00-15:00
11:00-15:00
7:00-15:00
11:00-16:00
7:00-14:00
7:00-15:00
7:00-11:00
Sianów, ul. Słowackiego 3a Wykonawca: Danuta Polczyk 8
8 Superwizje indywidualne 26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
7:00-15:00
7:00-15:00
7:00-15:00
7:00-16:00
7:00-14:00
Sianów,ul. Słowackiego 3a wykonawca: Danuta
Polczyk
8

Tytuł projektu

Gotowi na zmiany

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych.

Budżet

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 443 912,50 PLN

Opis projektu

Dzięki zaplanowanym i wprowadzonym zmianom na poziomie MGOPS-u możliwe będzie rozdzielenie zadań w sposób, który wyraźnie oddzieli pracę socjalną od świadczeń finansowych i świadczonych usług. Działania realizowane w ramach projektu kierowane będą bezpośrednio do pracowników Ośrodka i będą związane z podnoszeniem ich kompetencji (szkolenia, doradztwo, superwizje itp.). W ramach projektu obsługa klientów zostanie usprawniona dzięki odpowiedniemu dostosowaniu dotychczasowych pomieszczeń oraz adaptacji nowych (np. oświetlenie, ogrzewanie) i organizacji miejsc pracy (m.in. relokacja pracowników, wyposażanie w sprzęt niezbędny do pracy).

Uczestnicy projektu

Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.Łącznie do zadań projektowych zostanie włączonych 16 osób: kierownik ośrodka, główna księgowa, siedmiu pracowników socjalnych, dwóch pracowników działu świadczeń pomocy społecznej, dwóch pracowników działu księgowości, dwie opiekunki środowiskowe, dwóch asystentów rodzin, jeden specjalista pracy z rodziną.

Planowane efekty

Wnioskodawcy założyli, że wprowadzone w wyniku działań projektowych wszystkie zmiany organizacyjne przyczynią się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej. Wartością dodaną projektu będzie wzmocnienie kadry pomocy społecznej ośrodka w małej gminie, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu kompetencji pracowników socjalnych, którzy będą mogli świadczyć skuteczniej pracę socjalną na rzecz osób i rodzin, które znalazły się trudnej sytuacji życiowej i same nie potrafią sobie z tymi problemami poradzić.

Tytuł projektu

Gotowi na zmiany

Działania projektowe

 1. Projektowanie organizacyjne
 • w stosunku do kadry MGOPS (organizacja wizyt studyjnych, konsultacje ze specjalistami i ekspertami rekomendującymi tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, kształcenie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych, analiza obciążeń stanowiskowych przed zmianą, opracowanie koncepcji zmian itp.)

 • w obszarach organizacyjno-technicznych (opracowanie dokumentacji remontowo-budowlanej, przygotowanie, dostosowanie pomieszczeń m.in. oświetlenie, klimatyzacja pomieszczeń, ścianki działowe, itp., doposażenie poszczególnych stanowisk pracy);

 • w obszarach administracyjnych (przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w zakresie przewidzianym w projekcie, analiza i ewentualna zmiana zakresów czynności pracowników zaangażowanych do projektu, zmiana regulaminu organizacyjnego jednostki itp.)

 1. Wdrażanie nowego modelu funkcjonowania

 • zatrudnienie nowego pracownika socjalnego;

 • testowanie zaproponowanych rozwiązań z podziałem na pracę socjalną, usługi socjalne i pomoc finansową;

 • cykl szkoleń pracowników ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania pracowników socjalnych do nowej roli w systemie lokalnej struktury pomocy społecznej.

 1. Realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z nowym modelem dla ośrodka pomocy w gminie

 • w stosunku do kadry MGOPS (wzmocnienie merytoryczne pracowników socjalnych np. porady eksperckie, doradztwo konsultantów, superwizja grupowa i indywidualna, zespół doradców z obszaru wsparcia rodziny itp.);

 • w obszarach organizacyjno-administracyjnych (monitoring prawidłowości przeprowadzonej reorganizacji).

Przejdź do góry