Opieka 75+

Opieka 75+2024-02-07T09:50:50+02:00

Aktualności

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Środki finansowe z programu gminy mogą przeznaczyć na:

  1. dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  2. dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  3. dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

loga

O projekcie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizuje Program „Opieka 75+”.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług

Usługi są bezpłatne dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie usług następuje na podstawie złożonego wniosku o pomoc.

Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

loga

O projekcie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizuje Program „Opieka 75+”.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób, które ukończyły 75 lat, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla tych, którzy pozostają w rodzinie.
Program jest skierowany dla osób, które ukończyły 75 rok życia i mają potrzebę skorzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, realizowanych przez MGOPS (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych).

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych godzin usług opiekuńczych jest:

– wiek 75+

– dochód nieprzekraczający 250% kryterium dochodowego, określony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to jest:

  • 1.752,50 zł osoba samotnie gospodarująca
  • 1.320,00 zł osoba gospodarująca w rodzinie.
Przejdź do góry