Sianowski Klub Integracji Społecznej2023-01-10T22:12:27+02:00

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Aktualności

1303, 2022

Startujemy – nauka języka polskiego dla dorosłych Uchodźców z Ukrainy \ Ми починаємо – вивчення польської мови для дорослих біженців з України

W najbliższą środę 16 marca w godz. 9:00 – 13:00

1203, 2022

Nauka języka polskiego dla dorosłych \ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ / ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w zakresie nauki podstaw języka polskiego

Tytuł projektu

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Wnioskodawca

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, www.sianow.pl

Realizator

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, www.mgops.sianow.pl

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.12.2022

Działanie

RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Cel tematyczny

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Budżet

Wartość projektu: 1 550 000,14 PLN
Wartość dofinansowania: 1 471 029,85 PLN
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony Sianowski Klub Integracji Społecznej (SKIS) działający w oparciu o ustawę z 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym. Klub powstanie w Sianowie w budynku będącym własnością Gminy Sianów. Obiekt i otoczenie zostanie wyremontowane i odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna ze ścian budynku zostanie rozbudowana o oranżerię w której będą prowadzone zajęcia integracyjne i wyciszające. Teren przyległy do SKIS zostanie zaadaptowany do potrzeb uczestników. Z uwagi na trudną grupę wsparcia zajęcia będą prowadziły głównie do aktywizacji i integracji społecznej uczestników, jako drugi aspekt będzie realizowana aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano nowatorskie rozwiązania (opieka nad roślinami i terenem zielonym jako element budowania poczucia codziennych obowiązków, impuls do zdobywania wiedzy i doświadczenia, integracja z lokalną społecznością, pokazanie, że można małymi krokami wejść na rynek pracy). Uczestnicy będą mogli skorzystać z kursów dających kompetencje i kwalifikacje. W ramach realizowanych działań aktywizacyjnych będą odbywały się spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, prawnik, itp.). Dla uczestników i ich rodzin (otoczenie) zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Udział w zajęciach Klubu będzie dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany do osób fizycznych – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu to 21 osób.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez OPS. Biorąc pod uwagę podział uczestników ze względu na płeć realizatorzy zaplanowali udział ok. 65% kobiet.

Projekt skierowany jest częściowo do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu nipełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie minimum 10% uczestników projektu (tj. minimum 3 osoby).

Zgłoszenie do udziału w zajęciach SKIS będzie dobrowolne. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne będzie podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego (osoby zależne) niezbędnych danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez IP i IZ w zakresie, o którym mowa w Wytycznych. Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane kontaktowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia) oraz status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu.

Uczestnikowi przysługuje możliwość odmowy podania danych wrażliwych jednakże odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku zadań skierowanych do grupy osób z niepełnosprawnościami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (m.in. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Udział w zajęciach Klubu jest dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o wszystkich możliwych formach wsparcia, o terminach i harmonogramie realizacji działań projektowych.

Uczestnicy, którzy przystępując do projektu byli bez zatrudnienia, a w jego trakcie podejmą pracę otrzymają możliwość dalszego udziału w projekcie, zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w oparciu o kontrakt.

Przejdź do góry