Sianowski Klub Integracji Społecznej2021-04-21T20:10:32+00:00

Project Description

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Oficjalna strona projektu

Aktualności

Szczegółowy harmonogram działań w projekcie

Sianowski Klub Integracji Społecznej

na rok 2021r.

Rodzaj wsparcia

Data i godzina

Adres realizacji wsparcia

Planowana liczba uczestników

Uwagi

Prace budowlane-oranżeria

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

Kurs pierwszej pomocy

9 II 2021r.

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

7

odwołane z uwagi na wprowadzone obostrzenia COVID-19

Rekrutacja

19 III – 31 III 2021r.

MGOPS

ul. Słowackiego 3a

76-004 Sianów

21

Indywidualne poradnictwo prawne

IV– XII 2021r.

W każdy wtorek miesiąca

w godz. 900-1100

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

IV– XII 2021r.

W każdą środę miesiąca

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

IV– XII 2021r.

W każdy piątek miesiąca

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

Warsztaty Treningi zajęcia grupowe

18 III 2021r.

godz. 1200

Kurs „Umiejętności interpersonalne”

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

5

19 III 2021r.

godz.1200

Warsztaty florystyczne

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

4

8 IV 2021r.

godz. 1200

Kurs „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

5

22 IV, 29 IV, 20 V, 17 VI, 22 VII, 19 VIII, 23IX,, 21 X, 18XI, 16 XII

godz. 1200

Warsztaty kulturalne

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

21

28 IV, 12 V, 16 VI, 14 VII, 11 VIII, 8 IX, 13 X, 10 XI, 8 XII 2021r.

godz. 1400

Warsztaty komputerowe

ABC Komputera”

SKIS

ul. Armii Polskiej 33 76-004 Sianów

21

Tytuł projektu

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Wnioskodawca

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, www.sianow.pl

Realizator

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, www.mgops.sianow.pl

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.12.2022

Działanie

RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Cel tematyczny

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Budżet

Wartość projektu: 1 550 000,14 PLN
Wartość dofinansowania: 1 471 029,85 PLN
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony Sianowski Klub Integracji Społecznej (SKIS) działający w oparciu o ustawę z 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym. Klub powstanie w Sianowie w budynku będącym własnością Gminy Sianów. Obiekt i otoczenie zostanie wyremontowane i odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna ze ścian budynku zostanie rozbudowana o oranżerię w której będą prowadzone zajęcia integracyjne i wyciszające. Teren przyległy do SKIS zostanie zaadaptowany do potrzeb uczestników. Z uwagi na trudną grupę wsparcia zajęcia będą prowadziły głównie do aktywizacji i integracji społecznej uczestników, jako drugi aspekt będzie realizowana aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano nowatorskie rozwiązania (opieka nad roślinami i terenem zielonym jako element budowania poczucia codziennych obowiązków, impuls do zdobywania wiedzy i doświadczenia, integracja z lokalną społecznością, pokazanie, że można małymi krokami wejść na rynek pracy). Uczestnicy będą mogli skorzystać z kursów dających kompetencje i kwalifikacje. W ramach realizowanych działań aktywizacyjnych będą odbywały się spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, prawnik, itp.). Dla uczestników i ich rodzin (otoczenie) zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Udział w zajęciach Klubu będzie dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego.

Tytuł projektu

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany do osób fizycznych – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu to 21 osób.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez OPS. Biorąc pod uwagę podział uczestników ze względu na płeć realizatorzy zaplanowali udział ok. 65% kobiet.

Projekt skierowany jest częściowo do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu nipełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie minimum 10% uczestników projektu (tj. minimum 3 osoby).

Zgłoszenie do udziału w zajęciach SKIS będzie dobrowolne. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne będzie podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego (osoby zależne) niezbędnych danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez IP i IZ w zakresie, o którym mowa w Wytycznych. Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane kontaktowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia) oraz status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu.

Uczestnikowi przysługuje możliwość odmowy podania danych wrażliwych jednakże odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku zadań skierowanych do grupy osób z niepełnosprawnościami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (m.in. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Udział w zajęciach Klubu jest dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o wszystkich możliwych formach wsparcia, o terminach i harmonogramie realizacji działań projektowych.

Uczestnicy, którzy przystępując do projektu byli bez zatrudnienia, a w jego trakcie podejmą pracę otrzymają możliwość dalszego udziału w projekcie, zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w oparciu o kontrakt.

Do pobrania

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Pobierz regulamin rekrutacji
Go to Top