Sianowski Klub Integracji Społecznej2023-01-10T22:12:27+02:00

Project Description

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Oficjalna strona projektu

Aktualności

1303, 2022

Startujemy – nauka języka polskiego dla dorosłych Uchodźców z Ukrainy \ Ми починаємо – вивчення польської мови для дорослих біженців з України

W najbliższą środę 16 marca w godz. 9:00 – 13:00

1203, 2022

Nauka języka polskiego dla dorosłych \ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ / ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w zakresie nauki podstaw języka polskiego

Harmonogram

Harmonogram Działań na 2022 (10.01.2022)
Harmonogram działań (aktualizacja 16.11.2021)

Harmonogram działań na 2021 rok (aktualizacja 1.06.2021)
Harmonogram działań na 2021 rok
Harmonogram działań na 2020 rok

Tytuł projektu

Sianowski Klub Integracji Społecznej

Wnioskodawca

Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, www.sianow.pl

Realizator

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, www.mgops.sianow.pl

Okres realizacji

01.01.2020 – 31.12.2022

Działanie

RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Cel tematyczny

09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Budżet

Wartość projektu: 1 550 000,14 PLN
Wartość dofinansowania: 1 471 029,85 PLN
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony Sianowski Klub Integracji Społecznej (SKIS) działający w oparciu o ustawę z 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym. Klub powstanie w Sianowie w budynku będącym własnością Gminy Sianów. Obiekt i otoczenie zostanie wyremontowane i odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna ze ścian budynku zostanie rozbudowana o oranżerię w której będą prowadzone zajęcia integracyjne i wyciszające. Teren przyległy do SKIS zostanie zaadaptowany do potrzeb uczestników. Z uwagi na trudną grupę wsparcia zajęcia będą prowadziły głównie do aktywizacji i integracji społecznej uczestników, jako drugi aspekt będzie realizowana aktywizacja zawodowa. W ramach projektu przewidziano nowatorskie rozwiązania (opieka nad roślinami i terenem zielonym jako element budowania poczucia codziennych obowiązków, impuls do zdobywania wiedzy i doświadczenia, integracja z lokalną społecznością, pokazanie, że można małymi krokami wejść na rynek pracy). Uczestnicy będą mogli skorzystać z kursów dających kompetencje i kwalifikacje. W ramach realizowanych działań aktywizacyjnych będą odbywały się spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, prawnik, itp.). Dla uczestników i ich rodzin (otoczenie) zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Udział w zajęciach Klubu będzie dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany do osób fizycznych – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu to 21 osób.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez OPS. Biorąc pod uwagę podział uczestników ze względu na płeć realizatorzy zaplanowali udział ok. 65% kobiet.

Projekt skierowany jest częściowo do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu nipełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie minimum 10% uczestników projektu (tj. minimum 3 osoby).

Zgłoszenie do udziału w zajęciach SKIS będzie dobrowolne. W celu rozpoczęcia udziału osoby w projekcie niezbędne będzie podanie przez nią lub jej opiekuna prawnego (osoby zależne) niezbędnych danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez IP i IZ w zakresie, o którym mowa w Wytycznych. Zakres gromadzonych danych nt. uczestników będących osobami fizycznymi obejmuje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, PESEL, płeć), dane kontaktowe, szczegóły wsparcia (m.in. status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, data przystąpienia do projektu i zakończenia udziału, forma wsparcia) oraz status uczestnika projektu po zakończeniu udziału w projekcie obejmujący efekty wsparcia monitorowane we wskaźnikach rezultatu.

Uczestnikowi przysługuje możliwość odmowy podania danych wrażliwych jednakże odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku zadań skierowanych do grupy osób z niepełnosprawnościami, skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Uczestnik zobowiązany jest do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (m.in. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Udział w zajęciach Klubu jest dobrowolny i będzie się odbywał na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o wszystkich możliwych formach wsparcia, o terminach i harmonogramie realizacji działań projektowych.

Uczestnicy, którzy przystępując do projektu byli bez zatrudnienia, a w jego trakcie podejmą pracę otrzymają możliwość dalszego udziału w projekcie, zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w oparciu o kontrakt.

Do pobrania

Pobierz formularz zgłoszeniowy
Pobierz regulamin rekrutacji
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

skis

Przejdź do góry