9 marca 2020 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się Regionalna Konferencja Upowszechniająca Model Centrum Usług Społecznych. Organizatorami spotkania były: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Urząd Miasta Kołobrzeg. Wśród zaproszonych gości byli współautorzy ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych: dr hab. Marek Rymsza z Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. Bohdan Skrzypczak z Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Pedagogiki Społecznej, Marlena Kończak – Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja została podzielona na dwie części: plenarną i panelową. MGOPS w Sianowie reprezentowały: Marlena Krzanowska – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz w Elżbieta Ałtyn – tym razem w roli eksperta w dyskusji na temat sposobów wdrażania zmian w instytucjach, rozumienia usług społecznych, wprowadzania nowych (a może starych?) usług, na temat kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych.

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: (źródło) ROPS Szczecin