Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałby pełnić funkcję „Rodziny Wspierającej”. Warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) oraz w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2020 – 2022.  Wszelkich informacji o warunkach przystąpienia do umowy udziela kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny  MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a (tel. 94 31 85 512 w godzinach pracy Ośrodka).

Tekst: Elżbieta Ałtyn  kierownik  MGOPS