Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałby pełnić funkcję „Rodziny Wspierającej”. Warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 t.j. ) oraz w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2017 – 2019.  Wszelkich informacji o warunkach przystąpienia do umowy udzielają pracownicy socjalni MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a (tel. 94 31 85 512 w godzinach pracy Ośrodka).

Tekst: Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS