W naszej placówce staramy się kształcić wśród dzieci postawę tolerancji otwartości dla innych i szacunku. Na ostatnich zajęciach poruszyliśmy temat równouprawnienia płci. Celem zajęć było uświadomienie istnienia nierówności płciowych oraz ich negatywnego wpływu na życie społeczne. Podczas zajęć wychowankowie rozmawiali o stereotypach związanych z rolami społecznymi kobiet i mężczyzn. Podjęli refleksję dotycząca tradycyjnego podziału ról społecznych ze względu na płeć, „męskich i kobiecych” zawodów, podziału obowiązków w rodzinie i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na zajęciach plastycznych dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i pokazały w pracach plastycznych istotę równości szans. Organizacja tego typu zajęć dla dzieci promuje różnorodność jako wartość, szacunek wobec innych i równe traktowanie jako podstawowe zasady.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk