2020 rok to dla zespołu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie kolejny rok, kiedy obok działań statutowych będziemy  realizować ciekawe programy i projekty. Już od stycznia rozpoczynamy wdrażanie projektu pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej”. W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony  Klub Integracji Społecznej (KIS) działający w oparciu o ustawę z 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym. Klub powstanie w Sianowie w budynkach będących własnością Gminy Sianów. Obiekt i otoczenie zostanie wyremontowane i odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedna ze ścian budynku zostanie rozbudowana o oranżerię, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne,  integracyjne i relaksacyjne. W ramach realizowanych działań aktywizacyjnych będą odbywały się spotkania ze specjalistami (doradca zawodowy, psycholog, pedagog, prawnik, itp. Udział w zajęciach Klubu będzie dobrowolny i będzie  odbywał się na zasadzie realizacji kontraktu socjalnego. Już teraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby MGOPS, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji o rekrutacji, której rozpoczęcie planuje się na miesiąc marzec 2020.

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Działanie: RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Tekst: Robert Suszczak kierownik projektu