Stypendium szkolne przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności zamieszkały na terenie gminy Sianów.

Kryterium dochodowe:

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. sierpień 2023r.) nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

– rodzica w przypadku nieletnich

– pełnoletniego ucznia

– dyrektora szkół

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można składać w terminie od 1 września do 15 września 2023r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie – do dnia 15 października 2023r.

Druki wniosków oraz więcej informacji na temat przyznania stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A w dniach:

od poniedziałku – do środy w godzinach od 7:00 do 15:00,

w czwartki od 7:00 do 16:00,

w piątki od 7:00 – 14:00.

oraz tel. 94 30 670 38 lub 94 30 670 43 lub 94 30 670 44, adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: zespół MGOPS