W PWD w Karnieszewicach odbyły się zajęcia pod tytułem „Równość szans między kobietami, a mężczyznami”. Ich celem było nabycie umiejętności stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zdefiniowanie indywidualnych preferencji w zakresie harmonii pracy zawodowej z życiem osobistym.
Sytuacja kobiet i mężczyzn to spojrzenie na edukację z perspektywy tego, w jaki sposób przygotowuje ona dziewczynki i chłopców do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Dzieci w ramach zajęć przygotowały postacie kobiety i mężczyzny, aby przeprowadzić pogadankę na temat funkcjonowania kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. Wychowankowie dowiedzieli się również, że dzięki wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn przeciwdziała się dyskryminacji m.in. na rynku pracy.

Zajęcia w PWD odbywają się w ramach projektu „Dzieciak”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska