ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE

W związku z przystąpieniem do projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 2.5. Skuteczna pomoc społeczna od 1 marca 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna wdrażanie zmian organizacyjnych w jednostce. I tak zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną (struktura MGOPS – zobacz TUTAJ) główne zmiany zostaną wprowadzone w Dziale Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny. Dział ten został podzielony na dwie sekcje:

1. Zespół Służb Socjalnych ds. Świadczeń i Usług (przyjmowanie i obsługa klientów pomocy społecznej ubiegających się o wsparcie finansowe i usługi) pokój nr 1 i nr 6 tel. 94 31 85 512 wew. 35, 40, 45;

2. Zespół Środowiskowej Pracy Socjalnej (praca socjalna w środowiskach wieloproblemowych, wymagających pomocy wykraczającej poza świadczenia finansowe);

Dodatkowo w Dziale tym zostały wyodrębnione trzy zespoły pomocnicze:

– Zespół Wsparcia Rodziny (asystentura i poradnictwo psychologiczne);

– Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy (cykliczne dyżury specjalistów);

– Zespół usług opiekuńczych (opiekunki środowiskowe wykonujące zadania w miejscu zamieszkania osoby wymagającej indywidualnej opieki i pielęgnacji);

Pozostałe działy: Dział Świadczeń, Dział księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej, Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej pracują bez zmian.

Elżbieta Ałtyn

z-ca kierownika MGOPS Sianów