Niekorzystna sytuacja demograficzna oraz postępujący proces zmian w strukturze rodzin, to podstawowe przesłanki uzasadniające decyzję o potrzebie stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla niesamodzielnych mieszkańców naszej gminy. Tym razem zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie wykonał tytaniczną pracę tworząc koncepcję i wniosek o dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Sierakowie Sławieńskim. To wyjątkowe miejsce, w którym osoby niesamodzielne (niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym) otrzymają pełną ofertę mieszkaniową z usługami opiekuńczymi. Zadanie obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po Szkole Podstawowej oraz rozbudowę Centrum o dodatkowe skrzydło mieszkalne. Ostatecznie powstanie tam 16 miejsc bezpiecznego pobytu całodobowego.  Łączna powierzchnia użytkowa Centrum to 606 m² oraz piękny teren zielony przyległy do kompleksu mieszkalnego. W czwartek 13 kwietnia 2023r. w siedzibie delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie Burmistrz Gminy i Miasta Sianów  Maciej Berlicki przy udziale Skarbnika Gminy Sianów Anny Koseckiej podpisał z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Wójcikiem umowę na dofinansowanie. Wartość zadania to 5.253.432,86 zł, kwota dofinansowania 3.195.799,50 zł. Źródła finansowania: Fundusz Solidarnościowy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” i środki własne Gminy Sianów. Więcej informacji o realizacji tego zadania oraz innych programach i projektach na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS w Sianowie

Foto: źródło GK24, Radosław Brzostek