Loading...
Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny2024-01-31T22:56:45+02:00

Komunikaty

Rodzaje świadczeń

Pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

Niepieniężne

 • praca socjalna
 • pomoc rzeczowa
 • schronienie
 • usługi opiekuńcze
 • poradnictwo specjalistyczne
 • sprawowanie pogrzebu
 • pomoc i usługi w DPS
 • interwencja kryzysowa

Ustawa „Za życiem”:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie w ramach tej Ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

Każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę).

Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

–  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
– nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.

Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.

Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
– poronienia,
– urodzenia dziecka martwego,
– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
– urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień:

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
Więcej informacji nt. prawidłowego zaświadczenia zgodnego z ustawą „Za życiem” można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem-

Pomoc asystenta rodziny:

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać sprawy w różnych instytucjach.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
– doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
– poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
– poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
– pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
– nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
– doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
– informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
– pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
– pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Aby skorzystać ze wsparcia w formie asystenta rodziny należy złożyć wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Wzór wniosku znajduje się tutaj: (wniosek o asystenta pdf.)

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym wyżej, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Więcej informacji na temat świadczenia znajduje się w zakładce „Świadczenia Rodzinne – Za „życiem”” tutaj: (https://www.mgops.sianow.pl/swiadczenia-rodzinne/ )

Dodatkowe informacje dotyczące programu „Za życiem”:

– ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001860
– uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250
– informator Ministerstwa Zdrowia tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-
– informator „Za życiem” (informator pdf.)

Plakat informacyjny MGOPS Sianów (format .pdf)
Informator lokalny gminy Sianów (format .pdf)
Informator lokalny – broszura (format .pdf)

plakat

Dla kogo?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu :

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • ofiary handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą luz zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art 159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 złotych, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 600 złotych, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy – osobiste, pisemne lub telefoniczne osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego
2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną
3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
4. Realizacja przyznanych świadczeń

Rodziny oraz osoby ubiegające się o pomoc społeczną, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Przez współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc należy rozumieć gotowość do podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym ( w oparciu min. o kontrakt socjalny) oraz skorzystanie z uzasadnionych i rozsądnych propozycji pracownika socjalnego, pomagającego osobie lub rodzinie przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Brak realizacji określonych zadań i ustaleń wynikających z zawartego kontraktu może spowodować ograniczenie lub też odmowę przyznania świadczeń. Każda zmiana dotycząca sytuacji osobowej lub też majątkowej powinna być niezwłocznie zgłaszana, ponieważ wiąże się to z podstawą do przyznania świadczenia. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Druki do pobrania

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
3. Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
5. Zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Harmonogram płatności świadczeń z pomocy społecznej na 2024 rok

harmonogram2024

Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Sianów z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych przyjęty uchwałą Nr XLII/290/2021 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 listopada 2021

Celem programu jest pomoc finansowa skierowana do mieszkańców Gminy Sianów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ponoszą wydatki z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w lokalach mieszkalnych – zwanych dalej osobami uprawnionymi.

Osoby uprawnione

 1. Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych uprawnionymi są (należy spełnić wszystkie warunki łącznie):
 2. wieloosobowe gospodarstwa domowe (5 i więcej) niezależnie od kategorii wiekowej;
 3. gospodarstwa domowe, których kryterium dochodowe nie przekracza 300% kryterium dla rodzin 3×600 (na osobę);
 4. osoby, które nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie tych wydatków (dodatek mieszkaniowy).
 5. Pomoc finansowa osobom spełniającym kryteria określone w programie jest przyznawana w formie świadczenia pieniężnego zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym” w łącznej miesięcznej wysokości:
 6. 10,00 zł dla gospodarstw domowych 5-osobowych,
 7. 20,00 zł dla gospodarstw domowych 6-osobowych,
 8. 35,00 zł dla gospodarstw domowych 7-osobowych,
 9. 50,00 zł dla gospodarstw domowych 8-osobowych,
 10. 70,00 zł dla gospodarstw domowych 9-osobowych,
 11. 90,00 zł dla gospodarstw domowych 10-osobowych oraz 25,00 zł do każdej osoby powyżej 10-tej osoby w gospodarstwie domowym.
 12. Świadczenie pieniężne w wysokości określonej w ust. 4 przyznaje się od miesiąca złożenia wniosku na okres trwania programu i będzie wypłacane na konto wskazane przez wnioskodawcę.
 13. Gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust.3 to zbiór osób zamieszkałych w jednym lokalu mieszkalnym niezależnie od miejsca zameldowania, przy czym wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do tego lokalu.
 14. Świadczenie pieniężne przyznane decyzją będzie wypłacane wyłącznie pod warunkiem dokonania wpłaty różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z deklaracji a kwotą wsparcia w ramach programu osłonowego, pod rygorem wstrzymania pomocy od miesiąca następującego po miesiącu zaprzestania dokonywania opłat.
 15. Świadczenie pieniężne jest przyznawane na pisemny wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego złożony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie.
 16. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.6 określi kierownik MGOPS w formie zarządzenia.
 17. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochody osób uprawnionych,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
  3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.
 18. Wysokość dochodów ustala się na zasadach określonych w ustawie.
 19. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego w szczególności nieregulowanie należności za odbiór odpadów komunalnych oraz niespełnienia kryterium dochodowego, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie, pod rygorem wstrzymania świadczenia.
Przejdź do góry