Loading...
Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny2021-11-15T09:14:39+02:00
Pomoc społeczna dla rodzin i potrzebujących

Komunikaty

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej

dodano 2020/11/20|

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do

Rodzaje świadczeń

Pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

Niepieniężne

 • praca socjalna
 • pomoc rzeczowa
 • schronienie
 • usługi opiekuńcze
 • poradnictwo specjalistyczne
 • sprawowanie pogrzebu
 • pomoc i usługi w DPS
 • interwencja kryzysowa

Ustawa „Za życiem”:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a także instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie w ramach tej Ustawy można uzyskać w dwóch formach: finansowej oraz pomocowej, która świadczona jest przez asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

Każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę).

Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

–  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
– nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu.

Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych.

Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
– poronienia,
– urodzenia dziecka martwego,
– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
– urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień:

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
Więcej informacji nt. prawidłowego zaświadczenia zgodnego z ustawą „Za życiem” można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/jak-prawidlowo-wystawic-zaswiadczenie-lekarskie-osobom-uprawnionym-zgodnie-z-ustawa-za-zyciem-

Pomoc asystenta rodziny:

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.
Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać sprawy w różnych instytucjach.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:
– doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
– poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
– poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
– pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
– nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
– doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
– informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
– pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
– pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Aby skorzystać ze wsparcia w formie asystenta rodziny należy złożyć wniosek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Wzór wniosku znajduje się tutaj: (wniosek o asystenta pdf.)

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym wyżej, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Więcej informacji na temat świadczenia znajduje się w zakładce „Świadczenia Rodzinne – Za „życiem”” tutaj: (https://www.mgops.sianow.pl/swiadczenia-rodzinne/ )

Dodatkowe informacje dotyczące programu „Za życiem”:

– ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001860
– uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001250
– informator Ministerstwa Zdrowia tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informator-za-zyciem-
– informator „Za życiem” (informator pdf.)

Plakat informacyjny MGOPS Sianów (format .pdf)
Informator lokalny gminy Sianów (format .pdf)
Informator lokalny – broszura (format .pdf)

plakat

Dla kogo?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu :

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • ofiary handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą luz zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art 159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzicom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 528 złotych, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy – osobiste, pisemne lub telefoniczne osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego
2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną
3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
4. Realizacja przyznanych świadczeń

Rodziny oraz osoby ubiegające się o pomoc społeczną, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Przez współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc należy rozumieć gotowość do podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym ( w oparciu min. o kontrakt socjalny) oraz skorzystanie z uzasadnionych i rozsądnych propozycji pracownika socjalnego, pomagającego osobie lub rodzinie przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Brak realizacji określonych zadań i ustaleń wynikających z zawartego kontraktu może spowodować ograniczenie lub też odmowę przyznania świadczeń. Każda zmiana dotycząca sytuacji osobowej lub też majątkowej powinna być niezwłocznie zgłaszana, ponieważ wiąże się to z podstawą do przyznania świadczenia. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Druki do pobrania

WNIOSEK O POMOC
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
DRUK DOT. PRZELEWU NA KONTO BANKOWE
KLAUZULA RODO

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
3. Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
5. Zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Przejdź do góry