Loading...
Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny2019-08-08T17:47:49+00:00
Pomoc społeczna dla rodzin i potrzebujących

Komunikaty

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej

dodano 2020/11/20|

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do

Rodzaje świadczeń

Pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

Niepieniężne

 • praca socjalna
 • pomoc rzeczowa
 • schronienie
 • usługi opiekuńcze
 • poradnictwo specjalistyczne
 • sprawowanie pogrzebu
 • pomoc i usługi w DPS
 • interwencja kryzysowa

Dla kogo?

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu :

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • ofiary handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą luz zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art 159 ust.1 pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzicom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 528 złotych, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy – osobiste, pisemne lub telefoniczne osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego
2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną
3. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
4. Realizacja przyznanych świadczeń

Rodziny oraz osoby ubiegające się o pomoc społeczną, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Przez współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc należy rozumieć gotowość do podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym ( w oparciu min. o kontrakt socjalny) oraz skorzystanie z uzasadnionych i rozsądnych propozycji pracownika socjalnego, pomagającego osobie lub rodzinie przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Brak realizacji określonych zadań i ustaleń wynikających z zawartego kontraktu może spowodować ograniczenie lub też odmowę przyznania świadczeń. Każda zmiana dotycząca sytuacji osobowej lub też majątkowej powinna być niezwłocznie zgłaszana, ponieważ wiąże się to z podstawą do przyznania świadczenia. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Druki do pobrania

WNIOSEK O POMOC
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH
DRUK DOT. PRZELEWU NA KONTO BANKOWE
KLAUZULA RODO

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
3. Decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
5. Zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą
6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

Go to Top