Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”2024-03-08T10:00:07+02:00

Środowiskowy Dom Samopomocy “Szansa” w Sianowie

Dzienny Dom Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia, z którego korzystają osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osoby przewlekle psychicznie chore  oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W Domu wsparcie mogą uzyskać osoby wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Udzielana jest pomoc socjalna i terapeutyczna osobom mającym trudności w życiu codziennym.

Zadania

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Dom przeznaczony jest dla osób z terenu Gminy i Miasta Sianów, które z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności mają trudności w zachowaniu swojej integracji społecznej oraz maja trudności w pełnieniu ról życia codziennego.

Nadrzędne cele

Nadrzędnym celem Domu jest stworzenie możliwości i poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu. To także stworzenie uczestnikom ośrodka systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych
i społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, lub w miarę możliwości przy udziale najbliższej rodziny.

Rodzaje zajęć

Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach:

 • Pracownia kulinarna
 • Pracownia rękodzieła
 • Pracownia krawiecka i plastyczna
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia zajęć ruchowych
 • Sala Doświadczania Świata dla osób ze znaczną niepełnosprawnością

Zasady przyjęcia

Skontaktuj się z pracownikami ŚDS lub pracownikiem socjalnym MGOPS w Sianowie, którzy udzielą niezbędnych informacji. Dane kontaktowe:

Aby zapisać się do ŚDS należy złożyć podanie o przyjęcie do ŚDS „Szansa” do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie

Do podania należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;
 2. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów pracownik socjalny sporządza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Pracownicy ŚDS przed przyjęciem do Domu zapoznają uczestników oraz ich opiekunów z zasadami funkcjonowania, regulaminami i inną niezbędną dokumentacją. Skierowanie do domu następuje początkowo na czas określony (nie dłuższy niż trzy miesiące). Uwarunkowane jest to koniecznością dokonania przez zespół wspierająco- aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego a także okresu, jaki będzie konieczny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu planu postępowania osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu.

Dane kontaktowe

Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie
ul. Słowackiego 3a
76-004 Sianów
Tel. 94-30-670-33

NIP: 499-06-51-708
REGON: 360327995
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie 96 9317 1012 2005 0051 2492 0001

Kadra

 1. Kierownik – Regina Banasiak
 2. Starszy Terapeuta –  Katarzyna Gawienowska
 3. Główny Księgowy – Katarzyna Wiorek
 4. Obsługa Księgowa – Emilia Pilipczuk
 5. Obsługa kadrowa – Marta Gajewska
 6. Terapeuta – Emilia Zawada
 7. Instruktor Terapii Zajęciowej– Magdalena Daniel
 8. Terapeuta zajęciowy– Anna Stanek
 9. Terapeuta zajęciowy – Justyna Biedziuk
 10. Kierowca-konserwator – Sylwester Pietrzycki
 11. Psycholog –  Sylwia Błahut
 12. Psychiatra –  Bożena Głuszkowska-Kanarek
 13. Opiekun – Ewelina Domowicz
 14. Opiekun – Paula Napieralska
Przejdź do góry