Przemoc w rodzinie2023-03-10T00:11:29+02:00

PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem – reaguj!

Pomoc

Aktualności

Informacje ogólne

 • Policja 997
 • Telefon alarmowy 112 (tylko z telefonów komórkowych)
 • Policyjny Telefon Zaufania dla Powiatu Koszalińskiego 094 342 93 33
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA 800 120 002 (od poniedziałku do soboty godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00)
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie, codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika, który udziela porad osobiście i telefonicznie pod nr tel. 94 71-40-224, lub 94 71-40-216
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a,czynny w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.00 – 15.00, w czwartki w godz. 7.00 – 16.00, w piątki w godz. 7.00 – 14.00, tel. 094 30 670 37
 • Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Klubie Abstynenta „Iskra” w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, poniedziałki w godz. 17.15 – 19.15 oraz środy 16.15 – 19.15
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 94 3185 281
 • Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Punktu Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie funkcjonuje Punktu Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Dyżurują w nim specjaliści udzielający bezpłatnego poradnictwa: prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i rodzinnego.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy umówić się telefonicznie na spotkanie 795 296 887.

Informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownicy MGOPS w Sianowie, pod nr telefonu:

 • (94) 30 670 37 – Marta Łukawska – stanowisko pierwszego kontaktu MGOPS
 • (94) 30 670 48 – Karolina Staniewicz – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego
 • (94) 30 670 46 – Beata Cichocka – specjalista pracy socjalnej

Wpis Archiwalny:

W związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa SarsCov-2 zostaje wstrzymana działalność Ośrodka. Poradnictwo specjalistyczne będzie udzielane w formie telefonicznej pod nr telefonu 94 30670 41.

Wpis Archiwalny:

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy mieści się przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a.W Ośrodku w każdy wtorek miesiąca w godzinach 15.00 – 17.00 dyżurują specjaliści: psycholog, radca prawny i pracownik socjalny, którzy nieodpłatnie udzielają wsparcia psychologicznego, konsultacji prawnych, poradnictwa socjalnego oraz udzielają informacji na temat zjawiska przemocy domowej i placówek udzielających pomocy ofiarom pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sianów, podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Elżbieta Ałtyn – kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Zastępcą Przewodniczącego oraz sekretarzem Pani Karolina Staniewicz – starszy pracownik socjalny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie.

Obsługę  Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zespołem jest Pani Karolina Staniewicz – nr telefonu 94 30 670 48

Przejdź do góry