Przemoc2023-10-23T09:28:27+02:00

PRZEMOC

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem – reaguj!

Aktualności

1807, 2023

INFORMATOR zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Więcej informacji po kliknięciu na plakat.

Gdzie można szukać pomocy

 • Policja 997
 • Telefon alarmowy 112 (tylko z telefonów komórkowych)
 • Policyjny Telefon Zaufania dla Powiatu Koszalińskiego 094 342 93 33
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA 800 120 002 (od poniedziałku do soboty godz. 8.00 – 22.00, niedziela i święta godz. 8.00 – 16.00)
 • Poradnia Telefoniczna NIEBIESKA LINIA dla osób w kryzysie emocjonalnym -22 66 87 000, 116 123
 • niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, w ramach specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie, codziennie pełniony jest dyżur przez pracownika, który udziela porad osobiście i telefonicznie pod nr tel. 94 71-40-224, lub 94 71-40-216
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a,czynny w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 7.00 – 15.00, w czwartki w godz. 7.00 – 16.00, w piątki w godz. 7.00 – 14.00, tel. 094 30 670 37
 • Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Klubie Abstynenta „Iskra” w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, poniedziałki w godz. 17.15 – 19.15 oraz środy 16.15 – 19.15
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 94 3185 281
 • Bezpłatna Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 800 120 359 –pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • POMARAŃCZOWA Linia – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się- 800 140 068

W związku z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie funkcjonuje Punktu Konsultacyjno-Informacyjny dla osób i rodzin dotkniętych przemocą. Dyżurują w nim specjaliści udzielający bezpłatnego poradnictwa: prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i rodzinnego.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy umówić się telefonicznie na spotkanie 795 296 887.

Informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają także członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownicy MGOPS w Sianowie, pod nr telefonu:

(94) 30 670 37 – Marta Łukawska – stanowisko pierwszego kontaktu MGOPS

(94) 30 670 48 – Karolina Staniewicz – Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

(94) 30 670 46 – Beata Cichocka – specjalista pracy socjalnej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 21 września 2023r. Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów powołał Zarządzeniem nr 137/2023 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, żandarmerii oraz organizacji pozarządowych.

Zespół będzie realizował zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, o których mowa w znowelizowanej ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U.z 2021r.poz.1249 z póź.zm.). Interdyscyplinarność zespołu, to przede wszystkim możliwość skutecznego i szybkiego reagowania na wciąż niebezpieczne zjawisko jakim jest przemoc.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Elżbieta Ałtyn –  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.
Zastępcą Przewodniczącego jest Pani Karolina Staniewicz –  starszy specjalista pracy socjalnej  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sianowie.

Obsługę  Zespołu zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zespołem jest Pani Karolina Staniewicz –
tel. 94 3067048, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@poczta.fm

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Sianowie nr LXIX/506/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 (pdf)
 2. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 137/2023 z dnia 21 września 2023 (pdf)
 3. Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie (odt)
Przejdź do góry