Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Lub w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), kwota dodatku wyniesie:
– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wysokość dodatku będzie ustalana z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
– w formie papierowej w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00; tel. 94 30 670 38; 94 30 670 42; 94 30 670 43;

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie internetowej Ośrodka niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku