W dniu 20.09.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
(Dz. U. z 2022r. Poz. 1974).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wnioski w wersji papierowej można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.
Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wniosek pobierz TUTAJ (aktualizacja 26.10.2022 r.)
Do wniosku należy dołączyć informację dot. przetwarzania danych osobowych:
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych: TUTAJ

Tekst: Jolanta Żwierko Zastępca Kierownika Działu Świadczeń MGOPS