Gmina Sianów złożyła wniosek aplikacyjny do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziecimi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważnym. Więcej informacji o dostępie do usług opieki wytchnieniowej zostanie opublikowane po ocenie i rozstrzygnięciu wniosków aplikacyjnych.

ministerstwo rodziny i polityki społecznej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej